Rent-a-Porsche.be Privacyverklaring

Privacyverklaring voor klanten, leveranciers en websitebezoekers

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op Rent-a-Porsche.be, Joseph Berquinstraat 15, 8210 Zedelgem, Belgium, ingeschreven onder het nummer 0682380944 (hierna 'Rent-a-Porsche' genoemd).

Deze verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens van klanten en leveranciers die door Rent-a-Porsche worden verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens door het bezoeken van onze website verwijzen wij naar de 'Privacyverklaring voor websitebezoekers'.

Rent-a-Porsche spant zich in om alle toepasselijke wetten en verordeningen op het gebied van gegevensbescherming na te leven.

Voor welke doeleinden verwerkt Rent-a-Porsche de persoonsgegevens van klanten en leveranciers?

Rent-a-Porsche verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, zoals:

 • de naleving van de toepasselijke wetten en voorschriften
 • klant- en leveranciersbeheer
 • order- en logistiek beheer
 • boekhouding en facturering
 • het verstrekken of aanvragen van informatie over de diensten die Rent-a-Porsche koopt of levert,
 • (direct) marketing
 • onderzoek
 • de verwerking van vragen, klachten en verzoeken, waaronder via sociale media, van klanten, leveranciers, de partners van onze klanten of leveranciers,
 • geschillenbeslechting
 • reputatiebehartiging en bedrijfsontwikkeling
 • risicoanalyse en zorgvuldig onderzoek met betrekking tot de geleverde diensten
 • statistieken
 • de bescherming van onze rechten en die van onze zakenpartners.
 • Welke persoonsgegevens verwerkt Rent-a-Porsche voor deze doeleinden?

  Voor deze doeleinden kan Rent-a-Porsche onder andere de volgende gegevens verwerken:

 • contactgegevens (bijvoorbeeld de gegevens die doorgaans op naamkaartjes staan, zoals uw naam, telefoonnummers, e-mailadres, uw taal voor mededelingen, beschikbaarheid)
 • de geschiedenis van onze ontmoetingen (waar en wanneer) en mededelingen
 • publicaties of berichten
 • informatie over klachten
 • informatie over levensstijl en sociale situatie als u deze informatie vrijwillig hebt verstrekt (bijvoorbeeld hobby's, favoriet voedsel, geboortedatum)
 • We verzamelen deze gegevens wanneer u ze aan ons verstrekt, wanneer andere personen ze aan ons verstrekken of wanneer ze openbaar zijn.

  Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens voor de genoemde doeleinden?

  We gebruiken uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden wanneer:

 • Rent-a-Porsche op grond van de wet, het bevel van een rechtbank of een regelgevingsinstantie verplicht is de persoonsgegevens te verwerken (d.w.z. bescheiden bij te houden voor verplichte verslaglegging of voor het verstrekken van informatie aan een overheidsinstantie of wetshandhavingsdienst)
 • de verwerking van persoonsgegevens is toegestaan om een contractuele relatie aan te gaan, uit te voeren of te beëindigen (bijv. het gebruiken en bewaren van cv's van adviseurs of personen die met een leverancier samenwerken met als doel een beslissing te nemen over de keuze tot samenwerking)
 • dit noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van Rent-a-Porsche na te streven, maar alleen als de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van het individu niet zwaarder wegen
 • u uitdrukkelijke toestemming hebt verleend (voor de verwerking van gevoelige gegevens of voor direct marketing wanneer u geen klant bent)
 • Overdracht en delen van uw persoonsgegevens

  We mogen uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen van Rent-a-Porsche, bevoegde autoriteiten, uw werkgever en/of hun adviseurs, uw adviseurs of andere derden die uw persoonsgegevens redelijkerwijs nodig hebben voor de doeleinden en om de redenen die hierboven zijn genoemd.

  We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan een derde die buiten de EER gevestigd is. Als we dat doen, zullen we overdrachtsovereenkomsten voor persoonsgegevens implementeren op basis van de modelbepalingen die de Europese Commissie heeft gepubliceerd om uw persoonsgegevens te beschermen, of op basis van andere adequate beschermingsmaatregelen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op de wijze beschreven onder 'Contact'.

  Uw rechten

  Als u inwoner van de Europese Economische Ruimte bent, hebt u, afhankelijk van de situatie en de omstandigheden beschreven in de AVG, het recht om:

 • inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, waaronder door er een kopie van aan te vragen;
 • te vragen om correctie van uw persoonsgegevens;
 • te vragen om portabiliteit van uw persoonsgegevens;
 • te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met name voor direct marketing;
 • te vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • te vragen om annulering van uw persoonsgegevens;
 • en als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment te herroepen.
 • U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in uw thuisland.

  Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op de wijze beschreven onder 'Contact'.

  Rent-a-Porsche beschermt uw gegevens

  We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens gedurende de langste van de volgende periodes: (a) zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze nodig zijn, (b) gedurende de wettelijke bewaarperiode, (c) zo lang een geschil kan optreden of onderzoek kan worden opgestart ten aanzien van de relevante activiteit.

  Gedurende de periode dat we uw persoonsgegevens bewaren, treffen we de technische en organisatorische maatregelen teneinde een passend veiligheidsniveau te handhaven om deze te beschermen.

  Contact

  Neem bij vragen over deze website of over de manier waarop we uw recht op privacy respecteren contact met ons op via het adres Bjorn Rotsaert – Rent-a-Porsche Privacy, Joseph Berquinstraat 15, 8210 Zedelgem, Belgium of via het e-mailadres privacy@rent-a-porsche.be.

  Als u geen adequaat antwoord van ons krijgt, hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een van de landelijke toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten, waarvan u de contactgegevens hier kunt vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

   

   

  Toepassingsgebied

  U bezoekt de website van Rent-a-Porsche, gevestigd te Björn Rotsaert, Joseph Berquinstraat 15, 8210 Zedelgem, Belgium en ingeschreven onder nummer 0682380944 (hierna 'Rent-a-Porsche' genoemd). Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door Rent-a-Porsche verzameld wanneer u onze website bezoekt. Rent-a-Porsche verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Hieronder vertellen we kort wat dit voor u inhoudt.

  Rent-a-Porsche kan uw persoonsgegevens verzamelen

  Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina's.

  U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken.

  Rent-a-Porsche gebruikt uw persoonsgegevens

  We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om u gemakkelijker te laten navigeren op onze website...) of voor het doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bv. om u nieuwsbrieven te versturen, om u de gevraagde informatie te verstrekken ...). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) van u zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. We kunnen uw informatie delen:

 • met geselecteerde zakenpartners, maar pas nadat u daartoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven;
 • met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen uit naam van Rent-a-Porsche, zoals een bedrijf dat uw bestelling op uw adres aflevert of voor ons nieuwsbrieven verstuurt.
 • We kunnen uw gegevens doorgeven aan entiteiten van Rent-a-Porsche of derden die buiten de EER gevestigd zijn. In dat geval sluiten we overeenkomsten voor de doorgifte van persoonsgegevens op basis van de modelovereenkomsten die door de Europese Commissie gepubliceerd zijn ter bescherming van uw persoonsgegevens.

  Uw rechten

  Bent u gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan hebt u het recht om: (a) toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens; (b) uw persoonsgegevens te laten verbeteren; (c) uw persoonsgegevens te laten overdragen; (d) de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken; (e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; (f) uw persoonsgegevens te laten wissen; (g) uw persoonsgegevens te laten annuleren; en (h) als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

  Neem gerust contact met ons op om uw rechten te laten gelden (zie hoofdstuk 'Contact').

  Rent-a-Porsche bewaart uw gegevens

  We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, rekening houdende met onze mogelijke wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u.

  Als uw uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we uw persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar. Wanneer we u de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven en u kiest ervoor dit niet te doen, dan gaat de periode van twee (2) jaar in vanaf het moment waarop we u die mogelijkheid bieden.

  Zolang we uw persoonsgegevens bewaren, nemen we de technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om ze te beschermen.

  Links naar externe websites en sociale media

  De websites van Rent-a-Porsche kunnen links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Rent-a-Porsche wordt niet aansprakelijk gehouden voor de gegevensverwerking via een externe website. We raden u aan om op elke website die u bezoekt het privacybeleid te lezen.

  Google Analytics

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google, Inc. ('Google') wordt aangeboden. Google Analytics gebruikt niet-operationele cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (onder meer uw IP-adres) wordt naar Google gestuurd en vervolgens opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op verzoek van Rent-a-Porsche zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website gebruikt wordt, om verslagen op te stellen over de activiteit op de website voor websitebeheerders en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Google kan deze informatie eveneens doorgeven aan derden wanneer dat bij wet vereist is of wanneer die derden de informatie verwerken uit naam van Google.

  Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bewaart. De IP-anonimisering is op deze website ingeschakeld. Dit betekent dat uw IP-adres wordt afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort.

  U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te kiezen in uw browser. Merk op dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

  Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven worden uiteengezet.

  U kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Contact

  Hebt u vragen over deze website of over hoe we uw recht op privacy naleven? Neem dan contact met ons op via het adres Bjorn Rotsaert – Rent-a-Porsche Privacy, Joseph Berquinstraat 15, 8210 Zedelgem, Belgium of via het e-mailadres privacy@rent-a-porsche.be.

  Als u geen adequaat antwoord van ons krijgt, hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een van de landelijke toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten, waarvan u de contactgegevens hier kunt vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

   

  Contactformulier

  Stel ons uw vraag

   

  Gegroeid uit een hobby en gedreven door passie, laten wij onze klanten al sedert 2011 meegenieten van het fenomeen Porsche. Ons doel is om met onze Porsches jullie een overgetelijke ervaring te bezorgen.

   0486/15.55.10
   Image
   Image

  Life is too short to wait. Rent a Porsche. Copyright © Rent-a-Porsche.be - All rights reserved - Privacyverklaring